طراحی اداری

پست امداد فاضلاب ساختمانی اداری – ستادی است که وظیفه رفع خرابی‌های شبکه فاضلاب را به عهده دارد. این پروژه اولین نمونه از طراحی کاربری اداری – ستادی محسوب می‌شود. برنامه فیزیکی ادارات و ریز فضاهای ستادی پست امداد شامل بخش اداری، پارکینگ خودروهای بزرگ، پارکینگ و خدمات شیفت‌های امدادی و اقامت شیفت‌های امدادی می‌شود.
به منظور دسترسی آسان بین طبقات، ساختمان سه طبقه در نظر گرفته شده، بخش اداری در طبقه فوقانی و پارکینگ‌ها در طبقه همکف جانمایی شده‌اند و بخش اقامتی مابین این دو قرار گرفته است. هر طبقه با توجه به تفاوت زمان استفاده دسترسی مجزا از بیرون دارد.
کانسپت معماری این پروژه‌ اداری – ستادی، از قرارگیری یک حجم سبک با فرم آزاد بر روی یک پایه سنگی سلب، شکل گرفته است. حد فاصل این دو حجم مسیر حرکت بین طبقات را تشکیل داده است.