توضیحات پروژه

طراحی معماری اولیه مجتمع تجاری – تفریحی

به منظور احداث یک مجتمع تجاری تفریحی با استانداردهای روز دنیا در شهر کرمان زمینی به مساحت 4280 مترمربع در لبه بلوار جمهوری که محور ارتباطی اصلی شهر کرمان محسوب می‌شود، از طرف کارفرما مد نظر قرار گرفت.
پروژه طراحی معماری مجتمع تجاری تفریحی با بررسی گزینه‌های مختلف کاربری آغاز شد و گزینه‌ها به لحاظ اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفتند و در نهایت دیاگرام عملکردی شامل دو طبقه پارکینگ در طبقات 2- و 3-، تجاری در طبقات 1-، همکف 1 و 2، تفریحی در طبقه 3 و اداری در طبقات 4 و 5 و 6 ترسیم گردید.
بر اساس مطالعات اقتصادی میدانی، سناریوی پروژه با عنوان برنامه فیزیکی طرح تدوین گشت.
دیاگرام عملکردی یاد شده مبنای کانسپت معماری قرار گرفت. بدین صورت که طبقات تجاری بصورت سلب و ایستا روی زمین استقرار یافت و طبقات اداری با توجه به اینکه عمدتاً توسط ناظر سواره در امتداد بلوار جمهوری مشاهده می‌شود، پویا و متحرک و با مصالح سبک روی پایه قرار گرفت. طبقه تفریحی حد فاصل بین طبقات تجاری و اداری و با مصالح شفاف حداکثر ارتباط با متن پروژه را تامین می‌کند.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت استان کرمان
مساحت عرصه مساحت زمین 4280 متر مربع
تکمیل 1387

برچسب ها