توضیحات پروژه

طراحی معماری مدرسه دبستان

محدودیت اندازه و به ویژه عرض زمین یکی از نکات بسیار مهم و اساسی در طراحی معماری این مدرسه بود و به شدت طراحی آن را تحت تاًثیر قرار داد. کانسپت فضا برای طراحی معماری از یک سو بر اساس برنامه فیزیکی و کارکردی معین شده و از سوی دیگر بر پایه جهت ها و شرایط محیطی و اقلیمی بصورت خطی شکل گرفت. سرمای شدید زنجان برای ایجاد سرزندگی و شادابی باعث شد فضایی ارتباطی در میان ساختمان مدرسه و در امتداد محور شرقی-غربی مدرسه شکل گیرد که به سمت نور خورشید در شرق گشوده شد تا توسط پوسته شیشه ای آن، گرما و نور موجب ایجاد شادابی، گرمی، حرکت و سرزندگی فضای داخلی شود و گیاهان موجود در باغچه درونی واقع در شرق این محور موجب توجه به طبیعت گرایی و توسعه خصوصیات کیفی این فضا به شکلی بدیع شود. استفاده از مصالح بومی در طراحی به شکل نوین در نمای معماری و کاربرد برخی عناصر و اصول معماری ایرانی سبب پدید آمدن هویت ایرانی برای این مدرسه دبستان به شکلی لطیف و امروزی میشود.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
موقعیت استان زنجان
مساحت عرصه مساحت زمین 2000مترمربع – زیربنا 3000 متر
تکمیل 1386

برچسب ها