توضیحات پروژه

منطقه گردشگری چک چک، مهمترین زیارتگاه زرتشتیان است که هر ساله پذیرایی زائران و گردشگران از سراسر ایران و سایر کشورها می باشد.
طرح ساماندهی منطقه نمونه گردشگری با شناخت ویژگی‌های طبیعی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و حقوقی در حوزه‌های فراگیر و محلی آغاز شده سپس به بررسی طرح‌های بالادست می‌پردازد. در مرحله بعد مطالعات مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و چشم‌انداز طرح ساماندهی ترسیم می‌شود. این چشم‌انداز زمینه تدوین اهداف کلان و خرد و سیاست‌های اجرایی را فراهم می‌آورد. در نهایت برای طرح منطقه نمونه گردشگری چک چک ، نقشه‌های اجرایی در مقیاس 1.500 به همراه ضوابط حفاظت و نوسازی ارائه می‌گردد و تعدادی پروژه‌های موضعی با تعریف ساختار اجرایی و توجیه اقتصادی تعریف می‌شود. پیش بینی هزینه‌های اجرایی و نظام بهره‌برداری و مدیریت طرح بخش آخر پروژه را تشکیل می‌دهد.