توضیحات پروژه

طراحی هتل

شهر بم بعد، از زلزله سال 1383 تخریب اساسی دید و تمام زیرساخت‎ ها، خدمات شهری و بناهای عمومی و شهری مهم تخریب گردید.
در سال 85 و بعد از تخریب های زلزله ، بخش خصوصی تصمیم به ساخت هتل برای شهر بم گرفت. طرح معماری این هتل به همت بخش خصوصی و با کمک بنیاد مسکن، به دست مهندسان مشاور هفت شهر آریا تهیه گردید.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت استان کرمان
مساحت عرصه 2000 مترمربع
تکمیل 1385

برچسب ها