طراحی هتل

شهر بم بعد، از زلزله سال ۱۳۸۳ تخریب اساسی دید و تمام زیرساخت‎ ها، خدمات شهری و بناهای عمومی و شهری مهم تخریب گردید.
در سال ۸۵ و بعد از تخریب های زلزله ، بخش خصوصی تصمیم به ساخت هتل برای شهر بم گرفت. طرح معماری این هتل به همت بخش خصوصی و با کمک بنیاد مسکن، به دست مهندسان مشاور هفت شهر آریا تهیه گردید.