توضیحات پروژه

طراحی واحدهای تجاری و مسکونی

بعد از تخریب‌های گسترده به واسطه زلزله درناک شهر بم و همزمان با طراحی شهری دو خیابان امام خمینی و طالقانی بم، که این دو خیابان نیز توسط مهندسان مشاور هفت شهر آریا طراحی گردید، طراحی معماری واحدهای تجاری و واحد های مسکونی در جداره این دو خیابان نیز انجام شد. در مجموع حدود 100 واحد تجاری – مسکونی 2 الی 3 طبقه را طراحی گردید. واحدهای تجاری و مسکونی مشرف به این خیابان ها با متراژهای متفاوت و خواسته های متفاوت مالکین بر اساس آخرین استاندارهای و مقررات ملی ساختمان طراحی و سپس اجرا گردید.