توضیحات پروژه

این طرح امکان سنجی حاضر به بررسی تغییر کاربری بخشی از زمین با مساحت 5717.80 مترمربع واقع در منطقه 22 شهر تهران به کاربری مسکونی می پردازد. به دلیل جابجایی کاربری آموزشی و آموزش عالی اطلاعات زمین موردنظر به عنوان کاربری آموزشی اعلام شده است. بر اساس نامه نگاری های صورت گرفته با مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی و همچنین شهرداری منطقه22 این موضوع حل شده و کاربری زمین آموزش عالی در نظر گرفته می شود.

تشریح درخواست طرح امکان سنجی

بر اساس پهنه بندی طرح تفصیلی منطقه22 مصوب 1390، زمین موردنظر در پهنه S122 قرار دارد.
با توجه به مطالب ارائه شده تقاضای مالک موارد زیر را شامل می شود:
– تغییر کاربری 3716 مترمربع از زمین به کاربری مسکونی
– ساخت بنای مسکونی با سطح اشغال 40 درصد و تراکم 440 درصد در زمین مسکونی با مساحت 3716 مترمربع

ویژگی های حوزه فراگیر زمین موردنظر برای تغییر کاربری

در این گزارش موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته اند که با توجه به هر طرح توجیهی به صورت جدا و منحصر به فرد باید مورد بررسی قرار بگیرند. در اینجا به اختصار از عناوین آن ها نام می بریم:
• بررسی وضعیت زلزله خیزی
• بررسی جمعیت موجود و تحولات آن طی دوره های سر شماری
• بررسی شبکه حرکت و دسترسی
• بررسی کاربری اراضی موجود
• بررسی وضعیت کاربری های خدماتی منطقه

طرح پیشنهادی تغییر کاربری مسکونی

طرح پیشنهادی در قالب 2 بلوک مسکونی با 6 واحد با مجموع مساحت 638 مترمربع در هر طبقه ارائه شده است. با توجه به اینکه طرح پیشنهادی در قالب 10 طبقه روی همکف طراحی شده است بنابراین در مجموع در هر بلوک تعداد 60 واحد مسکونی تامین می شود و مجموع واحد ها به 120 واحد مسکونی می رسد.
ذکر این نکته ضروری است که مساحت واحد ها کمتر از 150 مترمربع می باشد و در هر بلوک 60 واحد پارکینگ نیازمند تامین می باشد. بنابراین در مجموع 120 واحد پارکینگ نیاز می باشد. این در حالی است که برای هر یک از بلوک های مجموعه مسکونی موردنظر 64 واحد پارکینگ و در مجموع 128 واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است.
بر اساس طرح پیشنهادی در بلوک 1 و 2 به ترتیب در هر یک از طبقات 6 واحد مسکونی با مجموع مساحت 754.14 مترمربع و در مجموع طبقات آنها مجموع مساحت 7541.4 مترمربع کاربری مسکونی پیش بینی شده است. بنابراین در زمین موردنظر در مجموع 15082.8 مترمربع کاربری مسکونی در نظر گرفته شده است.
قابل ذکر است که در هر یک از بلوک های پیشنهادی تعداد 66 واحد انبار و 64 واحد پارکینگ تامین شده است.

بررسی اثرات طرح تغییر کاربری پیشنهادی بر محدوده اطراف

در فصل آخر گزارش طرح عناوین زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
• زیربنای مسکونی
• سطح اشغال
• جمعیت پذیری
• تامین خدمات
• حمل و نقل و ترافیک
• پارکینگ موردنیاز
• اشرافیت و سایه اندازی
• سیمای شهری
• مقطع عرضی خیابان

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان بخش خصوصی
موقعیت استان تهران
مساحت عرصه 5718 مترمربع
تکمیل 1400

برچسب ها