توضیحات پروژه

طرح پنج ساله شهرداری

دستورالعمل اجرایی تهیه برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری ها از سوی وزارت کشور در واقع یک الگوی تلفیقی از برنامه های راهبردی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است. در توضیح تفاوت برنامه پنج ساله عمرانی شهری با سایر طرح های توسعه شهری باید گفت؛ بطور عمده برنامه پنج ساله برخلاف سایر طرح های توسعه شهری که برای تمام عملکردهای شهری تصمیم گیری می کند مختص فعالیت هایی است که فقط در حیطه وظایف شهرداریهاست. در حقیقت می توان برنامه پنج ساله را به نوعی مکمل طرح های جامع (توسعه و عمران) و یا تفصیلی در راستای عملکرد شهرداری‌ها دانست.
اهمیت برنامه 5 ساله عمدتا در ارائه برنامه هایی در جهت توزیع بهینه منابع اعم از مالی و انسانی و یافتن راهکارهای مناسب در جهت جلوگیری از اتلاف منابع فوق است. همچنین روش های کسب درآمد و تامین منابع مالی را جستجو می کند. در این راستا، در تهیه برنامه پنج ساله شهرداری بم با تلاش مشاور بر آن بوده تا ابتدا با بررسی مسائل نظری عام در این زمینه درکی فراگیر از مسائل عمده مدیریت شهری ارائه دهد و سپس با بررسی و مطالعه طرح های توسعه شهر و طرح های توسعه استان وضعیت عمومی شهر و جایگاه آن را در توسعه استان در قبل و بعد از زلزله مورد مطالعه قرار دهد و در این راستا راهبرد توسعه شهر (CDS) بعنوان توسعه بلند مدت تهیه گردید، همچنین باتوجه به اینکه برنامه پنج ساله شهرداری ها در حالیکه دارای ماهیت راهبردی است، برنامه ای کاملا عملیاتی نیز محسوب می شود در نتیجه نیاز بود در تهیه این برنامه به مسائل و مشکلات عمومی و روزمره شهر و شهروندان توجه خاص شود و برای تبدیل ساختار اداری و تشکلات شهرداری بم که دستگاهی با ویژگی اجرایی- عمرانی و نظارتی بود به دستگای با ویژگی اصلی نظارتی و در چارچوب تحقق اهداف مورد نظر، نیاز به ارائه سازمان تفصیلی جدیدی وجود داشت و بالاخره با بررسی روند درآمد و هزینه شهرداری طی یک دوره ده ساله و با تجزیه و تحلیل و تدوین استراتژی به تدوین برنامه پنج ساله برای شهرداری مبادرت گردیده است. تلاش مشاور، در ارائه این برنامه بر این بوده تا با گریز از بلندپروازی و یا محافظه کاری و با در نظر گرفتن چالش های اصلی منطقه، اولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی خود را در دستور کار فعالیت های شهرداری بم قرار دهد.

اهداف کلان طرح پنج ساله شهرداری بم

1-شناخت کمی و کیفی مشکلات وضعیت موجود و ارتقاء مدیریت شهری در حوزه های اداری خدمات شهری و عمران شهری شهرداری
2- ارائه راهبردها و راهکارهای کاربردی جهت رسیدن به شاخص های کمی و کیفی توسعه شهری و شهرنشینی با تدوین برنامه و بودجه 5 ساله
3- شناسایی پایه های اقتصاد شهری و درآمد شهری در راستای ایجاد منابع مستمر مالی و توسعه پایدار
4- ارتقاء مدیریت شهری به لحاظ وظایف، تشکیلات و نیروی انسانی
5- توزیع بهینه منابع (مالی و انسانی)
عناوین برنامه‌های پیشنهادی
1- برنامه ریزی توسعه شهری
2- ایجاد تسهیلات و تاسیسات شهری
3- برنامه بهبود عبور و مرور شهری
4- ایجاد تاسیسات حفاظتی شهری
5- بهبود محیط شهری
6- ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، فرهنگی و توریستی
7- برنامه های توسعه مشارکت شهروندان
8- ایجاد تاسیسات درآمدزا
9- بهبود نظام اداری و تشکیلاتی

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان شهرداری بم
موقعیت استان کرمان
تکمیل 1384

برچسب ها