توضیحات پروژه

طرح بهسازی بافت باارزش روستایی فرآیندی منظم از شناخت، تحلیل، برنامه‌ریزی، طراحی، تصمیم‌گیری و اجراست که ضمن شناسایی و ارتقاء کیفی فضاهای باارزش روستایی، موجبات توسعه کالبدی- فضایی روستا را فراهم می‌آورد.
روستای انجدان در نزدیکی شهر اراک، در یک مسیر بن بست کوهستانی قرار گرفته و میراث ارزشمندی را از گذشته و تاریخ در خود نگهداری میکند. از بارزترین ویژگیهای محیطی آن وجود چشمه های آب، باغهای گسترده، قرارگیری در دامنه و مشرف بودن به دشت میانکوهی است. این روستا همچنان بافت ارگانیک خود را حفظ کرده و قدمت اکثر خانه های آن به پنجاه سال میرسد. چندین بنای شاخص متعلق به دوره صفویه، گویای رونق این آبادی در گذشته ای نه چندان دور است که مقر حکومت فرقه اسماعیلیه محسوب میشد.
بمنظور نیل به اهداف طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی ، چشم انداز توسعه انجدان در بازه زمانی ده ساله تعریف شده و اهداف و سیاستها در محورهای: محیطی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی و کالبدی تدوین گشت. این اهداف و سیاستها در مرحله بعد در قالب طرح ها و برنامه ها به پروژه های اجرایی تبدیل شده و به تهیه نقشه های فاز 1 و 2 انجامید.
علاوه بر آن بمنظور هدایت رشد و توسعه کالبدی، ضوابط و مقررات در 4 گروه حفاظت، مرمت، نوسازی و بازسازی ارائه شد و در نهایت چند نمونه الگوی مسکونی در هماهنگی با بافت و درنظر گرفتن نیازهای معاصر ساکنین طراحی گردید.