توضیحات پروژه

بافت فرسوده گلستان بخشی از محله موسوم به گلستان در مرکز شهر سبزوار قرار دارد که محل سکونت اقلیت قومی کولی‎ ها می ‎باشد، برنامه ‎ریزی برای بهسازی و نوسازی بافت گلستان با توجه به تعارضات اجتماعی بسیار قدیمی بین این اقلیت قومی و کسبه حاشیه شهر و بافت بسیار فرسوده آن که شباهت به حلبی ‎آبادها دارد، به غیر از تلاش برای قانع کرد و همگرایی بین اقشار و گروههای اجتماعی ساکن و یا شاغل در این مکان امکانپذیر نبود و به همین دلیل مشاور از همان روزهای اول اقدام به مطالعات و پیمایش ‎های عمیق اجتماعی و نهایتاً برگزاری چند کارگاه مشارکت در محل کرد به نوعی که هرگونه مداخله در بافت با رضایت تمام ذینفعان محلی انجام پذیرد.
نهایتاً طرح بهسازی این مکان با لحاظ نمودن تمایل مردم به سکونت و یا تغییر مکان و همچنین بازسازی نوع معیشت سنتی و کهن اقلیت قومی کولی و توانمندسازی آنان انجام گردید.