توضیحات پروژه

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر خمین با هدف تهیه سندی برخوردار از نگاهی ویژه و به منظور هدایت و کنترل مداخلات در پهنه‌های شناسایی شده فرسوده بافت شهر در مساحتی معادل 224 هکتار و در قالب سه پهنه قدیم، میانی و پیرامونی به منظور احیای بافت و بازگرداندن سرزندگی و حیات اجتماعی، انسجام کالبدی، پاسخگویی عملکردی و رونق اقتصادی به آن در دستور کار قرار گرفت.
مطالعات این طرح در سه سطح درحال انجام است: در سطح نخست محدوده بافت فرسوده، با نگاهی شهرنگر مورد مطالعه قرار گرفت و در هماهنگی با طرح‌های بالادست، جایگاه محدوده در مجموعه شهری مشخص و راهبردهای هدایت کننده مداخله در آن تدوین شد. در سطح دوم و بر مبنای راهبردهای قبلی ساختاری در قالب یک «چارچوب طراحی شهری» جهت هدایت و کنترل توسعه و بازبینی طرح تفصیلی تهیه شده و با بررسی دقیق و گونه ‌شناسی فرسودگی ‌ها ، سیاست‌‌ گذاری انجام و ضوابط و مقررات ساختمانی تهیه شد. در سطح سوم نیز که در حال انجام است، پروژه‌های پیشگام توسعه (پروژه محرک توسعه) و مداخله در بافت معرفی و پس از امکانسنجی اولیه مورد ارزیابی و اولویت‌بندی قرار می‌گیرد.
بر این مبنا ، در افق طرح، بافت قدیم شهر خمین، نماد هویت تاریخی شهر است که با حفظ، احیاء عملکردی و بازسازی عناصر تاریخی به مرکز فعالیت های فرهنگی شهر تبدیل شده است. بافت میانی شهر حوزه ای مختلط از سکونت و فعالیت است که با توسعه فعالیت های تفریحی – فرهنگی و کاربری‌های مختلط در تداوم و همپیوندی با ساختار کالبدی و فعالیتی شهر، به پهنه‌ای پویا و سرزنده تبدیل شده است. بافت پیرامونی نیز حوزه‌ای سکونتی است که با دستیابی به سطح مطلوبی از زیرساختهای رفاه و توسعه شهری و جذب شدن در حیات اجتماعی- اقتصادی شهر، دارای محلات مسکونی پایدار مبتنی بر الگوهای معاصر و آمیخته در نظام اجتماعی اقتصادی شهر و همسطح با سایر محلات آن است.