توضیحات پروژه

این طرح بر اساس شیوه‌نامه جدید شرکت عمران و بهسازی شری تهیه گردیده که مرحله اول آن شامل شناسایی محدوده های ناکارامد و گونه شناسی و اولویت بندی آنها و مرحله دوم شامل تهیه طرح و برنامه برای اولویت‌های تعیین شده می باشد.
شهر بهشهر از یکسو با قابلیت منطقه‌ای گردشگری و دارای جاذبه‌های درون شهری و برون شهری می‌باشد و از سوی دیگر، یکی از اولین شهرهای صنعتی ایران است و همچنین یکی از مناطقی است که در دوره صفویه به آن توجه ویژه‌ای می شده است . این ویژگی‌های شهر بهشهر را از سایر شهرهای مازندران بکلی متفاوت کرده است.