توضیحات پروژه

موقعیت قرارگیری زمین مورد نظر در طرح توجیهی

زمین موردنظر در محله وردآورد منطقه 21 شهرداری تهران قرار دارد و بر اساس نقشه پهنه بندی طرح تفصیلی مصوب سال 1390 شهرداری ،ئ ملک مذکور در پهنه R122 و G322 واقع شد. به طوری که از سال 1390 تا 1395 درصد پوشش کاربری مسکونی 14 و درصد پوشش حریم بزرگراه 86 است اما از سال 1396 درصد پوشش کاربری مسکونی به 38 و درصد پوشش حریم بزرگراه به 61 رسیده است.

تشریح درخواست مالک

 • در طرح توجیهی شهرداری، با در نظر گرفتن ملاک تعیین تراکم مجاز قابل ساخت، تعیین تراکم باید بر اساس مساحت موجود اولیه سند، قبل سند اصلاحی و تملک زمین توسط شهرداری (برای آزادراه شهید فهمیده) صورت گیرد.
 • در این طرح توجیهی شهرداری، مالک تقاضای ساخت بنا در قالب تعداد طبقاتی را دارد تا با احتساب مساحت اصلاحی سند بتواند تراکم مجاز ساختمانی قبل از اصلاحی را پوشش بدهد.

ویژگی محدوده بلافصل زمین موردنظر در طرح توجیهی

بررسی شبکه معابر

 • معابر ساختاری محدوده اطراف زمین دارای عرض از 6 تا 95 متر می باشند.
 • آزادراه شهید فهمیده با عرض 95 متر و خیابان بی نام با عرض 20 متر در در شمال زمین قرار دارد.

برنامه فیزیکی طرح پیشنهادی طرح توجیهی شهرداری

 • طرح پیشنهادی در طرح توجیهی شهرداری در قالب یک بلوک مسکونی با 11 طبقه و در هر طبقه 12 واحد با مجموع مساحت 1200 مترمربع به همراه بالکن در هر طبقه پیشنهاد شده است.
 • در طرح پیشنهادی در مجموع تعداد 132 واحد مسکونی تامین می شود. مجموع مساحت کاربری مسکونی بدون بالکن 14000 مترمربع می باشد.
 • در طرح توجیهی شهرداری برای این پرونده، مساحت واحد ها کمتر از 150 مترمربع می باشد. بنابراین در مجموع 132 واحد پارکینگ نیاز می باشد. این در حالی است که برای مجموعه مسکونی موردنظر 150 واحد پارکینگ در نظر گرفته شده است.

نتیجه نهایی امکانسنجی شهرداری

 • قرارگیری زمین موردنظر در ناحیه 3 منطقه 21 شهر تهران (محله وردآورد)
 • وضعیت مساعد کاربری های خدماتی منطقه 21 در میان مناطق 22 گانه
 • زمین موردنظر در طرح تفصیلی قدیم (سال 1379) دارای کاربری مسکونی
 • بر اساس نقشه پهنه بندی طرح تفصیلی مصوب سال 1390، ملک مذکور در پهنه R122 و G322
 • مساحت زمین موردنظر بر اساس سند 4000 مترمربع و بر اساس وضع موجود برابر 3917.05 مترمربع
 • عدم دریافت وجه توسط مالک در قبال واگذار زمین اصلاحی
 • مساحت باقیمانده زمین پس از کسر حریم بزرگراه برابر 1500 مترمربع
 • بر اساس ضوابط طرح مصوب امکان بهره گیری زمین موردنظر از سطح اشغال 60 درصد و تراکم 360 درصد است.
 • درخواست محاسبه تراکم ساختمانی در طرح توجیهی شهرداری بر اساس وضع موجود 4000 مترمربع
 • با در نظر گرفتن مساحت وضع موجود ( 4000 مترمربع) سطح اشغال 40 درصد ( 1500 مترمربع) و تراکم ساختمانی 420 درصد در طرح توجیهی شهرداری پیشنهاد شده است
 • با در نظر گرفتن مساحت باقیمانده زمین پس از اصلاح (1500 مترمربع) سطح اشغال 98 درصد (1500 مترمربع) و تراکم ساختمانی 1100 درصد
 • تامین پارکینگ کاربری مسکونی پیشنهادی در طبقات همکف، منفی یک، منفی دو و منفی سه (تامین 150 واحد پارکینگ)

 

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
موقعیت تهران
مساحت عرصه 4000 متر مربع
تکمیل 1400

برچسب ها