توضیحات پروژه

مطالعات طرح توجیه اقتصادی فنی و امکان سنجی مالی

مطالعات طرح توجیه اقتصادی فنی و امکان سنجی مالی برای پروژه دریان ساز از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ملت تعریف گردید. این پروژه برای رسیدن به بیشترین بازده مالی و اقتصادی در قالب ساخت یک مجتمع مسکونی تعریف گردید. پروژه در منطقه 2 شهرداری تهران و در خیابان ستارخان تهران واقع شده بود. قطعه فوق دسترسی مناسب و سریع به خیابان ‌های حبیب ا…، ستارخان و بزرگراه یادگار امام دارد و کاربری غالب مسکونی همجوار، شرایط مساعدی را برای تخصیص کاربری مسکونی ایجاد نمود.

 

فرآیند مطالعات طرح توجیه فنی اقتصادی و امکانسنجی

در مطالعات طرح توجیه اقتصادی فنی و امکان سنجی مالی پروژه دریان ساز ، موقعیت جغرافیایی زمین پروژه در شهر تهران و ویژگی‌های کالبدی آن مورد بررسی قرار گرفته. بعد از آن، برنامه‌ فیزیکی مناسب تهیه و تدوین گردید تا مقدمات طراحی اولیه پروژه محیا باشد. پس از آن تحلیل مالی اقتصادی طرح، با بررسی شاخص‌های مالی مانند ارزش حال، نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت حسابداری انجام شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین حساسیت آن با توجه به نرخ تنزیل‌ های متفاوت و اعمال نرخ تورم بررسی شده است.

 

نتیجه مطالعات طرح توجیه اقتصادی و فنی

در نهایت مطالعات طرح توجیه فنی اقتصادی به تایید کارفرما رسید. سپس مهندسان مشاور هفت شهر آریا، شرکت ساختمانی ملت را برای گرفتن تاییدیه ها از مراجع ذیصلاح همراهی نمود.