به دلیل عبور راه تهران (ری) – اصفهان از درون شهر نراق از گذشته ، بافت تاریخی این شهر دارای سابقه ی کهن و با ارزش تاریخی بالایی می باشد. به دلیل تغییر این مسیر، اهمیت این شهر رو به کاهش نهاد ولی همچنان دارای عناصر با ارزش تاریخی می باشد. بر این اساس برنامه‌ ریزی توسعه در طرح توسعه و عمران (جامع) و تفصیلی شهر نراق و حوزه نفوذ آن ، بر توسعه پایدار گردشگری انجام گردید.