جمعیت موجود شهر حدود ۱۲۵۰۰ نفر است
افق طرح سال ۱۴۰۰ و جمعیت پیش بینی شده ۱۶۲۹۱ نفر است
تقسیمات کالبدی شهر شامل ۴ محله است.
تراکم ناخالص ۵۵ و تراکم خالص آن ۱۰۷ نفر در هکتار است.
سطح حریم معادل ۷۶۶ هکتار که حدود ۶ برابر سطح محدوده شهر است
نقش و عملکرد غالب شهر کشاورزی است.