توضیحات پروژه

جمعیت موجود شهر حدود 12500 نفر است
افق طرح سال 1400 و جمعیت پیش بینی شده 16291 نفر است
تقسیمات کالبدی شهر شامل 4 محله است.
تراکم ناخالص 55 و تراکم خالص آن 107 نفر در هکتار است.
سطح حریم معادل 766 هکتار که حدود 6 برابر سطح محدوده شهر است
نقش و عملکرد غالب شهر کشاورزی است.

جزئیات پروژه

دسته بندی ها
مشتریان وزارت راه و شهرسازی
موقعیت استان قزوین
مساحت عرصه 300 هکتار
تکمیل 1387

برچسب ها