اطلاعات کلی در طرح جامع (توسعه و عمران) الیگودرز:
الیگودرز در ناحیه کوهستانی و در شرق استان واقع شده است.
جمعیت موجود شهر حدود ۸۸۰۰۰ نفر و افق طرح سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
تراکم ناخالص جمعیتی ۶۶ نفر و تراکم آن حدود ۲۵۰ نفر در هکتار است.
ویژگی مهم شهر وجود معادن غنی سنگ و کارخانه‌ های متعدد مربوطه است.
تقسمیات کالبدی شهر شامل ۵ ناحیه و ۱۱ محله می‌باشد.