اطلاعات کلی در طرح جامع (توسعه و عمران) نورآباد:
جمعیت موجود در حدود ۶۲۰۰۰ نفر است.
افق طرح بازنگری سال ۱۴۰۲ و جمعیت پیش‌بینی شده حدود ۷۵۰۰۰ نفر است
نرخ رشد پیش‌بینی شده معادل ۲ درصد است
نرخ بیکاری معادل ۲۰ درصد است
این شهر با دارا بودن آب و هوای کوهستانی از نقاط سردسیر استان محسوب می‌شود.
از ویژگی‌های آن طبیعتی زیبا و دیدنی آن است
تراکم جمعیتی ناخالص موجود آن ۸۴ نفر در هکتار و تراکم خالص جمعیتی معادل ۱۰۵ نفر در هکتار است.
تقسیمات کالبدی شهر شامل ۳ ناحیه و ۱۴ محله است.