توضیحات پروژه

سایت گردشگری دهکده مقاومت در حریم منطقه 13 شهرداری تهران و در حاشیه جنوبی پارک جنگلی سرخه حصار واقع شده است. طرح راهبردی دهکده مقاومت دفاع مقدس پروسه‌ای شامل جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها و برنامه‌ ریزی است که خروجی آن شامل نقشه های سازمان فضایی (الگوی جانمایی کاربری، الگوی حرکتی، الگوی کاشت)، معرفی ریز پرو‍ژه‌ها و برنامه‌ فیزیکی اولیه آنها می‌ شود. مطالعات مقدماتی با ارائه نظرات کارفرما آغاز گشته و جهت تدوین چشم انداز مقدماتی مفاهیم و تعاریف مرتبط با دهکده مقاومت بررسی شده‌اند. در مرحله بعد مطالعات سایت در دو مقیاس حوزه فراگیر و حوزه طراحی انجام شده و با بررسی الگوی رفتاری بهره‌ برداران تکمیل شده است.
مجموع اطلاعات جمع آوری شده در سه گروه محیطی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی مورد تحلیل قرار گرفت و نتیجه تحلیل ‌ها چشم‌ انداز توسعه سایت در یک بازه ده ساله را ترسیم نمود سپس اهداف و سیاست طرح تدوین شد و در نهایت طرح مفهومی پیشنهادی در قالب نقشه 1.500 به همراه برنامه فیزیکی طرح و ضوابط و مقررات ساخت محصول نهایی کار را تشکیل داد.