توضیحات پروژه

تعریف مساله در مطالعات امکانسنجی اراضی سلمان شهر

مطالعات امکانسنجی اراضی سلمان شهر، بر اساس نیاز کارفرما به منظور شناخت بهترین گزینه برای سرمایه گذاری، روی زمینی داخل شهر سلمان شهر و به درخواست کارفرما، تعریف گردید.

 

مطالعات اولیه امکانسنجی اراضی سلمان شهر

برای تجزیه تحلیل مطالعات امکانسنجی رارضی سلمان شهر، نیاز به شناخت کامل از موضوع مساله وجود دارد، به همین جهت ابتدا سایتی که زمین در آن واقع شده است و حوزه نفوذ آن مورد شناخت دقیق قرار گرفت. در این قسمت ویژگی های مختلف کالبدی، اجتماعی و اقتصادی زمین تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به اینکه شناخت ویژگی های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، در بخش اقتصادی ، ویژگی های زمین مورد تحلیل دقیق تر و تفصیلی تر قرار گرفت. همچنین در این بخش به تمام طرح ها و بناهایی که امکان داشت رقیب طرح  پیشنهادی زمین مورد نظر باشند نیز، مورد بررسی قرار گرفت.

 

جمع بندی و ارائه گزینه های پیشنهادی برای طرح امکانسنجی اراضی سلمان شهر

در بخش بعدی مطالعات، بخش قبلی (شناخت) مورد جمع بندی و نتیجه گیری قرار گرفت. برای جمع بندی و نتیجه گیری، از تکنیک های مختلفی استفاده گردید. همچنین در این بخش پیشنهادات کارفرما که سناریوی ساخت مجتمع اقامتی به صورت مالکیت زمانی (تایم شیرینگ) بود نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

انتخاب گزینه برتر برای سرمایه گذاری

در قسمت بعدی و پس از تجزیه و تحلیل دقیق نتایج به دست آمده و جمع بندی وضع موجود (به خصوص بخش اقتصادی) و همچنین در نظر گرفتن پیشنهادات کارفرما، 7 سناریو به عنوان پیشنهاد اولیه مطرح گردید:

1- مجتمع مسکونی

2- مجتمع مسکونی – تجاری

3- مجموعه اقامتی – تفریحی

4- مجموعه فرهنگی – تفریحی

5- مجموعه تفریحی – ورزشی

6- بازار بورس کالا

7- مجموعه پذیرایی

سپس برای هر یک از سناریوها، فهالیت ها و ریز کاربری های مورد نیاز آنها و مساحت های اختصاص یافته، به دست آمد. بعد از آن با استفاده از تکنیک های ای اچ پی و چهار شاخص مهم اقتصادی، امکان تحقق سناریو، توان رقابت با پروژه های مشابه و نزدیک، همخوانی با ویژگی های کالبدی زمین و بازدهی اقتصادی، سناریو ها، تجزیه و تحلیل گردید. در پایان با بررسی پارامترها، گزینه های زیر، به عنوان بهترین گزینه به لحاظ بازدهی مالی و سوددهی، تشخیص داده شد:

1- مجتمع اقامتی – تفریحی

2- مجموعه پذیرایی

3- مجموعه ورزشی – تفریحی

 

طراحی کانسپت حجمی اراضی سلمان شهر

در نهایت، با مطالعات امکانسنجی زمین های سلمان شهر و بررسی گزینه ها و پارامترهای موجود، و همچنین مققرات شهرسازی حاکم در شهر و توجه به بیشتری بازدهی اقتصادی پروژه، طراحی کانسپت معماری اراضی سلمان شهر انجام پذیرفت.