توضیحات پروژه

شروع مطالعات امکانسنجی اراضی عباس آباد

مطالعات امکانسنجی پروژه عباس آباد با هدف شناسایی و معرفی پتانسیل ها و جذابیت های اقتصادی زمین برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی و ظرفیت سازی برای تعریف فعالیت های سودآور مالی و اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده برای زمین طرح شروع گردید.

 

گزارش مطالعات امکانسنجی اراضی عباس آباد

در فصل اول مطالعات امکانسنجی ، زمین سایت، مورد شناخت دقیق قرار گرفته است. در واقع در این فصل به مطالعه و بررسی تفصیلی اقتصاد ، جمعیت، وضعیت کالبدی ، دسترسی ها، جاذبه های گردشگری و نیز بررسی ضوابط و دستور العمل ها در طرح ها و اسناد فرادست در حوزه نفوذ و حوزه فراگیر پرداخته شده است. همچنین در این فصل ویژگی های زمین اعم از ویژگی های کالبدی، دید و منظر ، موقعیت آن در شهر و وضعیت کاربری های همجوار کاملا مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. بعد از آن به مطالعه بر روی پروژه های رقیب در منطقه پرداخته شد.بعد از آن بررسی های اقتصادی و مطالعه بازار انجام گرفت. در این قسمت نیز تمام پروژه های رقیب (مانند الماس خاورمیانه قو، برج های ساحلی قو و … ) مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته است.

 

تجزیه و تحلیل مطالعات امکانسنجی اراضی عباس آباد

در فصل دوم مطالعات امکان سنجی پروژه عباس آباد، مطالعات و بررسی های صورت گرفته در فصل اول با تکنیک های مختلف از جمله سؤات و ahp ، مورد بررسی قرارگرفت و در پایان راهبرها، سیاست ها و چشم انداز توسعه برای زمین، با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات، استخراج گردید.

 

گزینه یا سناریو های  پیشنهادی مطالعات امکانسنجی اراضی عباس آباد

در فصل سوم با توجه به شناخت کسب شده از زمین پروژه و حوزه نفوذ و حوزه فراگیر آن و همچنین در نظر گرفتن پیشنهادات کارفرما، 5 سناریو برای پروژه در نظر گرفته شد. همچنین سناریو پیشنهادی کارفرما ، که سناریوی مجتمع تجاری بود، در این فصل به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت. سپس سناری های نهایی به همراه ریز کاربری های و ریز فعالیت های آنها تدقیق شد. 5 سناریو مرود نظر سناریو های زیر است:

1- مجتمع تجاری – مسکونی

2- مجتمع اقامتی – تفریحی

3- دهکده تفریحات و ورزش های آبی

4- مجموعه تجاری مختلط

5- کمپ جنگلی

 

جمع بندی سناریوها و ارائه سناریو پیشنهادی نهایی برای مطالعات امکانسنجی اراضی عباس آباد

بعد از به دست آوردن سناریو ها برای طرح امکانسنجی اراضی عباس آباد، تمام سناریوها با روش AHP و به وسیله 4 معیار اصلی ( توان رقابت پذیری ، بازدهی اقتصادی سناریو ، توجه به ویژگی های زمین در تعریف سناریو، تحقق پذیری اجرایی سناریو ) و 9 زیر معیار، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با توجه به نتایج و وزن های داده شده به معیار ها و زیر معیارها و همچنین نتایج کارشناسی شده، به ترتیب سناریوهای زیر برای اجرا به عنوان سناریو های برتر با بازدهی اقتصادی بالا انتخاب گردید:

1- دهکده تفریحات و ورزش های آبی

2- کمپ جنگلی

3- مجتمع اقامتی تفریحی

 

طراحی فاز صفر اراضی عباس آباد

در مرحله نهایی مطالعات امکانسنجی اراضی عباس آباد،  با توجه به این اطلاعات، پروژه بر اساس ضوابط مصوب شهر و نیازها و بودجه کارفرما، به صورت فاز صفر یا توده گذاری کلی طراحی شد.