طرح و اجرا

بخش طرح‌ و اجراء تقریباً بخش مستقل و جداگانه‌ای از بخش‌های خدمات مشاوره را تشکیل می‌دهد که پروژه‌های مختلفی را در سطح شهر تهران به انجام رسانده است.