برچسب: آماده سازی زمین

شرح خدمات تیپ آماده سازی زمین

شرح خدمات تیپ آماده سازی زمین مرحله اول: انجام مطالعات برای تهیه و ارائه برنامه مسکن متضمن تهیه طرح های مقدماتی و نقشه های جزئیات شهرسازی شامل دو قسمت اساسی به شرح زیر می‌باشد: ۱- قسمت اول: انجام مطالعات مقدماتی و تدوین ایده های کلی طره های آماده سازی شامل: ۱-۱- برسیهای کلی در مقیاس […]