برچسب: احداث شهرک صنعتی

شهرک صنعتی

اصول مهم ساخت و توسعه شهرک های صنعتی

شرکت ویدست اسمیت نولتینگ، به ساخت و توسعه شهرک های صنعتی موفق برای بیش از 20 شهرک صنعتی کمک نموده است. مواردی که در ادامه می آیند، در زمان برنامه ریزی برای یک شهرک صنعتی موفق، اهمیت زیادی دارند.   خدمات “طراحی شهرک صنعتی” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید …  دسترسی‎های شهرک […]