برچسب: اراضی ذخیره توسعه در طرح تفصیلی تهران

ضوابط اراضی ذخیره توسعه

ضوابط اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری در طرح تفصیلی

اراضی ذخیره توسعه چیست ؟ در هر یک از پهنه های چهارگانه استفاده از اراضی (G , M , S , R ) کلیه اراضی و املاک بزرگ با مساحت یک هکتار و بیشتر (به جز فضاهای سبز شکل گرفته موجود)، به اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری اختصاص یافته و در نقشه پهنه بندی […]