test

برچسب: اراضی مجاور راه ها در محدوده شهر

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده‌ استحفاظی و حریم شهرها

ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده‌ استحفاظی و حریم شهرها – مصوب ۱۳۶۸/۳/۱ به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندی ها که عموما منجر به توسعه بی رویه به سمت جاده‌های مذکور می‌گردد ، شواری عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱/۳/۶۸ ضوابط […]