برچسب: امکانسنجی منطقه نمونه گردشگری

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی مناطق نمونه گردشگری و تهیه بسته های سرمایه گذاری

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی مناطق نمونه گردشگری و تهیه بسته های سرمایه گذاری : فصل اول – بررسی وضع موجود ( در محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ آن) فصل دوم – بررسی ظرفیت های گرشگری منطقه فصل سوم – اقتصاد گردشگری منطقه فصل چهارم – قابلیت ها و تنگناها و مشکلات فصل پنجم – […]