برچسب: تامین پارکینگ

پارکینگ داخلی

ضوابط پارکینگ در طرح تفصیلی

تامین پارکینگ تأمین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای تمامی ساختمان ها و در همه ی پهنه ها طبق جداول این سند الزامی است. صدور پروانه براساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آنها، منوط به تأمین پارکینگ های مورد نیاز مذکور در همان ساختمان و […]