برچسب: تراکم پایه طرح تفصیلی تهران

تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی

ضوابط تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی

“تراکم ساختمانی مجاز” حداکثر حجم ساخت و ساز، بر اساس جداول چهارگانه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هریک از چهار پهنه استفاده از اراضی شهر تهران، متناسب با عملکرد، مساحت قطعه و عرض معبر همجوار است. تبصره: تراکم ساختمانی مجاز در زیرپهنه های حفاظت (G) به جزء زیرپهنه های باغات و […]