برچسب: حریم انهار

آیین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی

به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیار حاصل از تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب آئین نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و مردابها و برکه های طبیعی به شرح زیر است: ادامه در دانلود شامل ۱۵ بند