test

برچسب: زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی

ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی

ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی شورایعای شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۷۱/۶/۲۳ ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی را به شرح زیر تصویب نموده است: زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی شامل فضاهای آموزشی ، کمک آموزشی ، فضاهای خدماتی و فوق برنامه ، […]