برچسب: ساختمان

شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی

شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی مرحله اول ـ قسمت اول (شناسایی و بررسی اولیه( ۱ -گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه ۲ -بررسی و شناساییهای کلی کالبدی و ضوابط و مقررات ۳ -بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت ۴ -بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز ۵ .برنامهریزی کالبدی […]