برچسب: سطح اشغال

تراکم و سطح اشغال بنا

ضوابط سطح اشغال و مکان استقرار بنا (توده گذاری) در طرح تفصیلی

سطح اشغال چیست و چه ضوابطی دارد ؟ در کلیه پهنه های استفاده از اراضی، سطح اشغال شامل مجموع زیربنای مفید و غیر مفید مشاعات در هر طبقه بر اساس مساحت مندرج در سند مالکیت زمین است. در محدوده هایی از زیرپهنه های فعالیت (محورها و گستردهای تجاری، اداری و خدمات) و مختلط (تجاری، اداری […]