برچسب: سکونتگاه غیر رسمی

شرح خدمات تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری

شرح خدمات تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری   مقدمه اهداف رویکرد مراحل و اهداف مطالعات   شرح خدمات مرحله نخست: بررسی گستره فقر شهری و شناسایی محله های فقیر نشین (سکونتگاههای غیر رسمی) بروندادها : پهنه بندی محلات فرودست شهری ، برآورد تقاضای اسکان […]