برچسب: سیما و منظر شهر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری ۱- کلیات در راستای وظائف محوله بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه ، تکمیل مصوبه مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء کیفی […]