برچسب: شرح خدمات طراحی بوستان

شرح خدمات طراحی پارک و بوستان

شرح خدمات طراحی بوسنان ها و پارک ها مرحله اول: قسمت اول – مطالعات مقدماتی گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه بررسی و شناسایی کلی کالبدی و ضوابط و مقررات بررسی ویژگی های محیط طبیعی و سایت مطالعات فرهنگی – اجتماعی و کارکردی بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی برنامه ریزی کالبدی تهیه طرح […]