برچسب: شرح خدمات طرح ساماندهی

شرح خدمات طرح ساماندهی خیابان (نمونه موردی تهران ، حد فاصل خیابان قزوین تا خیابان ولیعصر ، منطقه ۱۱ )

۱- مطالعات پایه: تدوین چارچوب نظری ۲- مطالعات سطح یک: حوزه راهبردی طرح ۳- مطالعات سطح دو: حوزه بلافصل محلی ۴- مطالعات سطح سخ : حوزه مداخله، سایت های ویژه اسناد و مدارک پشتیبان طرح   توضیحات کامل در دانلود