برچسب: شرح خدمات

شرح خدمات بافت فرسوده

سطح ۱ -مطالعات راهبردی ۱-۱- هدف : پر کردن خلاء مطالعات طرح جامع در پرداختن به جایگاه بافت فرسوده در شهر و تعیین جهت گیری های کلی برای آن تدوین شرح خدمات کاربردی برای سطح ۲ بر پایه شناخت مقدماتی محدوده مورد مطالعه ۱-۲- محصولات مورد انتظار: تعیین جایگاه محدوده در شهر نقشه محدوده تدقیق […]