برچسب: شرکت عمران شهر جدید اندیشه

مطالعات آسیب شناسی و مناسب سازی فضاهای شهری برای توان یابان در شهر جدید اندیشه

مطالعات آسیب شناسی و مناسب سازی فضاهای شهری برای توان یابان در شهر جدید اندیشه

طراحی فضاهای شهر برای توان یابان باید توجه کرد که امروزه در بسیاری از کشورها از بسترسازی و آماده کردن فضای شهر برای همه‌ی گروه‌ها یا هر نوع توانایی حدود نیم قرن می‌گذرد و توجه به رفاه و آسایش افراد دارای ناتوانی یا نوعی معلولیت به ویژه از نظر حضور در شهر و فضای شهری […]