برچسب: شهر اسفراین

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اسفراین - نقشه کاربری اراضی

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اسفراین

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر اسفراین با هدف تهیه سندی برخوردار از نگاهی ویژه و به منظور هدایت و کنترل مداخلات در پهنه‌های شناسایی شده فرسوده بافت شهر در مساحتی معادل 110 هکتار و در قالب دو پهنه مرکزی پیرامونی(کشتان)، به منظور احیای بافت و بازگرداندن سرزندگی و حیات اجتماعی، انسجام کالبدی، پاسخگویی […]