برچسب: شهر اسفرورین

طرح جامع شهر اسفرورین - کاربری اراضی پیشنهادی

طرح جامع شهر اسفرورین

جمعیت موجود شهر حدود ۱۲۵۰۰ نفر است افق طرح سال ۱۴۰۰ و جمعیت پیش بینی شده ۱۶۲۹۱ نفر است تقسیمات کالبدی شهر شامل ۴ محله است. تراکم ناخالص ۵۵ و تراکم خالص آن ۱۰۷ نفر در هکتار است. سطح حریم معادل ۷۶۶ هکتار که حدود ۶ برابر سطح محدوده شهر است نقش و عملکرد غالب […]