برچسب: شهر بابل

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده بابل - طرح سه بعدی طرح پیشگام توسعه

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده بابل

مطالعات این طرح در سه سطح صورت پذیرفت: در سطح نخست محدوده بافت فرسوده، با نگاهی شهرنگر مورد مطالعه قرار گرفت و در نتیجه گونه شناسی ،در بافت فرسوده این شهر سه گونه بافت قدیم (باارزش)، میانی و پیرامونی (حاشیه ای) مورد شناسایی قرار گرفت. در سطح دوم، در مرحله شناخت انواع گونه های بافت […]