برچسب: شهر خمین

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر خمین - کانسپت حجمی طرح

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر خمین

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر خمین با هدف تهیه سندی برخوردار از نگاهی ویژه و به منظور هدایت و کنترل مداخلات در پهنه‌های شناسایی شده فرسوده بافت شهر در مساحتی معادل 224 هکتار و در قالب سه پهنه قدیم، میانی و پیرامونی به منظور احیای بافت و بازگرداندن سرزندگی و حیات اجتماعی، انسجام […]