برچسب: شهر زنجان

طراحی معماری مدرسه دبستان - طرح سه بعدی

طراحی معماری مدرسه دبستان شهر زنجان

طراحی معماری مدرسه دبستان محدودیت اندازه و به ویژه عرض زمین یکی از نکات بسیار مهم و اساسی در طراحی معماری این مدرسه بود و به شدت طراحی آن را تحت تاًثیر قرار داد. کانسپت فضا برای طراحی معماری از یک سو بر اساس برنامه فیزیکی و کارکردی معین شده و از سوی دیگر بر […]