برچسب: ضوابط بافت فرسوده

بافت فرسوده

ضوابط بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در کلیه بافت های فرسوده شهر، واقع در پهنه های سکونت (R)، فعالیت (S) و مختلط (M)، که محدوده آن ها در نقشه های این سند، تعیین گردیده است، رعایت پهنه بندی ها و ضوابط و مقررات ساخت و ساز طرح تفصیلی، الزامی است. تا زمان تهیه، تصویب و […]