برچسب: ضوابط خیابان ولیعصر

بنای تاریخی شهر تهران

ضوابط میراث تاریخی شهر در طرح تفصیلی

حفاظت از میراث تاریخی شهر حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی و همچنین آثار ارزشمند معاصر شهر تهران، الزامی است. شمول حفاظت کليه آثار ثبت شده و ثبت نشده واجد ارزش را همراه با حریم مجموعه ها و آثار ثبت شده دارای حریم، دربر می گیرد. ضوابط ساخت و ساز آثار و محوطه های تاریخی ثبت […]