برچسب: ضوابط زمین کشاورزی

ضوابط باغ شهر

ضوابط حفظ میراث طبیعی شهر (کاربری باغ و مزروعی) در طرح تفصیلی

حفاظت از میراث طبیعی شهر (اراضی مزروعی و باغات) هرگونه اقدام در باغات و اراضی کشاورزی (کشت و آیش) واقع در محدوده و حریم شهر تهران، مشمول رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوبه سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 20/۰۴/1388) و مفاد آیین نامه اجرایی آن (مصوبه […]