برچسب: ضوابط طراحی فضای شهری معلول

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی – حرکتی

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی حرکتی در این مقاله میخوانید: تعریف معلول جسمی – حرکتی تعریف تجهیزات شهری تعریف رامپ پله تعریف رامپ جدول تعریف سطح شیبدار تعریف ساختمان عمومی تعریف مسطح و هموار تعریف لغزنده تعریف واحد مسکونی قابل دسترس دلیل انتخاب صندلی چرخدار ضوابط طراحی فضای شهری ضوابط پیش […]

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی حرکتی – خلاصه

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی حرکتی در این مقاله میخوانید: پیاده رو پل های ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو محل عبور عابر پیاده و سواره رو توقفگاه تجهیزات شهری ایستگاه ها تلفن عمومی و صندوق پست محل خط کشی عابر پیاده توقفگاه ها ضوابط کلی طراحی ساختمان های عمومی […]