برچسب: ضوابط طرح تفصیلی

ضوابط اراضی ذخیره توسعه

ضوابط اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری در طرح تفصیلی

اراضی ذخیره توسعه چیست ؟ در هر یک از پهنه های چهارگانه استفاده از اراضی (G , M , S , R ) کلیه اراضی و املاک بزرگ با مساحت یک هکتار و بیشتر (به جز فضاهای سبز شکل گرفته موجود)، به اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری اختصاص یافته و در نقشه پهنه بندی […]

پهنه حفاظت سبز و باز G

ضوابط استفاده از اراضی در پهنه حفاظت سبز و باز G طرح تفصیلی

پهنه حفاظت (سبز و باز)، قسمت هایی از محدوده شهر است، که عرصه های سبز و باز عمومی و خصوصی، پارک های جنگلی، باغات و اراضی مزروعی و حرایم و پهنه های حفاظت ویژه را در بر می گیرد. با توجه به نقش و اهمیت این پهنه در ارتقاء کیفیت محیط و سیمای شهری تهران، […]

ضوابط پهنه M

ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه مختلط M طرح تفصیلی

پهنه مختلط، قسمت هایی از محدوده شهر است، که از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافت های مسکونی پدید آمده و در طرح جامع جدید شهر سامان یافته و استعداد استقرار فعالیت های چند منظوره کار، فعالیت، سکونت و غیره را دارند. موقعیت و کاربری پهنه مختلط M پهنه مختلط علاوه بر برخی […]

ضوابط پهنه کار و فعالیت

ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه کار و فعالیت S طرح تفصیلی

این پهنه، قسمت هایی از شهر است، که وجه غالب آن، کار و فعالیت بوده و سهم سکونت در آن بسیار محدود و تابع نظم عمومی این پهنه و فضاهای کار و فعالیت است. تعيين و تدقیق این پهنه در محدوده شهر، برای متمایز کردن پهنه های کار و فعالیت از سایر پهنه ها، به […]

ضوابط طرح تفصیلی تهران

ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه سکونت R طرح تفصیلی

پهنه سکونت، محدوده هایی از شهر است که کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعات و پلاک ‌های مسکونی، شامل شبکه معابر و دسترسی ‌ها، برخی از فعالیت‌ های انتفاعی و غیرانتفاعی و خدمات پشتیبان سکونت است. در این پهنه به منظور تأمین امنیت و آرامش، استقرار طیفی گسترده از فعالیت ‌ها […]