برچسب: ضوابط پهنه کار و فعالیت

ضوابط پهنه کار و فعالیت

ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در پهنه کار و فعالیت S طرح تفصیلی

این پهنه، قسمت هایی از شهر است، که وجه غالب آن، کار و فعالیت بوده و سهم سکونت در آن بسیار محدود و تابع نظم عمومی این پهنه و فضاهای کار و فعالیت است. تعيين و تدقیق این پهنه در محدوده شهر، برای متمایز کردن پهنه های کار و فعالیت از سایر پهنه ها، به […]